علي مكي

مدیر شرکت

درباره علي مكي

یادگیرنده و فعال در توسعه کسب و کار

علي مكي در 1 رویداد کندو شرکت داشته است