عادل طالبی

مدیر سایت تیزلند

درباره عادل طالبی

استراتژی های ورود به بازار برای کسب و کارهای اینترنتی تدوین می کنم.

کارگاه های تخصصی ارایه شده

عادل طالبی در 2 رویداد کندو شرکت داشته است