درباره سامان پدرام

کار با کامپیوتر ( Word – Power Point )
بلدم ؛ ساخت اپلیکیشن هم بلدم .