زينب بيدمشكي

كارشناس بخش تحقيق و توسعهR&D

درباره زينب بيدمشكي

هنوز اطلاعات این بخش توسط زينب بيدمشكي تکمیل نشده است.

زينب بيدمشكي در 1 رویداد کندو شرکت داشته است