زهره شمس

فعال رسانه در حوزه سالمندي

درباره زهره شمس

هنوز اطلاعات این بخش توسط زهره شمس تکمیل نشده است.

زهره شمس در 1 رویداد کندو شرکت داشته است