حامد غیاثیان

مشاور دیجیتال مارکتینگ و سئو

درباره حامد غیاثیان

مهمترین توانایی من ، توانایی حل مسئله است

فیوچریست – مینیمالیست

حامد غیاثیان در 1 رویداد کندو شرکت داشته است