درباره حامد غیاثیان

مهمترین توانایی من توانایی حل مسئله است.
Futurist / Minimalist
کم ترین انتظارم اینست که بخشی از یک اتفاق بزرگ باشم

حامد غیاثیان در 1 رویداد کندو شرکت داشته است