تایماز نظمی

رئیس هیئت مدیره شرکت هیرو آسانسور

درباره تایماز نظمی

هنوز اطلاعات این بخش توسط تایماز نظمی تکمیل نشده است.