درباره امیرحسین فخاری

زندگی من به دو قسمت تقسیم می شود…

کار حرفه ای برای توسعه کسب و کارهای که همراهی میکنم

آموزش و ارائه تجربیاتی که بدست میارم با سایر دوستان (-: