الیاس علی پور

مدیر سئو و دیجیتال مارکتینگ مانیشن

درباره الیاس علی پور

بزرگترین لذت زندگیم نوشتن که البته حتما یک خوندنی هم قبلش بوده! تولید محتوا مخصوصا وقتی بحث ارتقا فکری و زندگی دیگران باشه حتما بهترین کاره.

امیدوارم تو کندو دوستای خوب پیدا کنم کمک کنیم به هم برای رشد.

تخصص زیاد دارم ولی به دوستای خوبم بیشتر افتخار می کنم.