اسماعیل فاضل نیارکی

مدیر عامل و تحلیل گر سیستم

درباره اسماعیل فاضل نیارکی

مدیر کامز و پرشین فرم

اسماعیل فاضل نیارکی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است