آترینا اورعی

مدیرعامل گروه خدمات مالی و مشاوره اقتصادی پارادایم

درباره آترینا اورعی

هنوز اطلاعات این بخش توسط آترینا اورعی تکمیل نشده است.